A Vajdában érdemes tanulni!

 

szorolap vajda 2017 1

szorolap vajda 2017 2

1956-os megemlékezés a Vajdában

 

A megemlékező műsort a Vajda János Gimnázium 11.b osztálya készítette.

 

Könyvdominó a bicskei könyvtárban

 

Bicske - A Nagy Károly Városi Könyvtárban mindig történik valami. Ezúttal a Vajda gimisek állítottak fel több helyiségen átívelő könyvdominó-sort, amit a végén eldöntöttek. Csupa-csupa könyv, az életünkhöz tartozó tárgyak.


Iskola helyett a könyvtárban töltötte délelőttjét tizenöt negyedikes, azaz tizenkettedikes diák Marhoffer Réka tanárnővel. Leszedegették a polcokról a megfelelő méretűnek ítélt könyveket, hogy némi próba és tanakodás után sorokat állítsanak belőlük, majd eldöntsék egymást a dominókként dőlő kötetek. Ismert a látványosság, a könyvek ilyetén felhasználásának ötlete Vigyikánné Horák Andrea gimnáziumi tanár és Endrédiné Szabó Erika, a bicskei Nagy Károly Városi Könyvtár igazgatója fejéből pattant ki. Nekik mindig van különleges ötletük, ezt a kis és nagyobb gyerekek egyaránt tanúsíthatják! Andrea ugyan az Operaházba vitte diákjait a Bohéméletre, így nélküle folyt le az akció.
Szerették volna megszólítani és bevonni azt a korosztályt is a könyvtári napokba, amelyik nehezen mozdul - mondja Endrédiné. A bicskeiek 20 százaléka - 2 ezren - beiratkozott könyvtári tag, a legtöbben gyerekek, 14 év alattiak, s a nyugdíjasok. A gimnazisták hamarabb fordulnak az internet felé, bár a könyvtárban arra is van lehetőség természetesen. Könyvtárközin megkérik a ritkább könyveket is, sok az „élő" program. A könyvdominó jópofa ötlet, a héten tartottak egy próbát, hogyan ideális az elhelyezés, hogy aztán egyet megborítva szépen eldőljön a termek között kacskaringózó sor.
Országszerte rengeteg ötletes programmal tették emlékezetessé a Nagy Könyvtári Beavatást. Bicskén a hét elején általános iskolások közösen vettek részt az öko-napon, a gimisek raklapból készítettek nekik bútorokat az udvaron, színes, vidám figurákat festettek rájuk. Manapság ez divatos alapanyag és dizájn. S lám, a könyv is tárggyá változott ezúttal, noha nagy dominóként nem olvasták őket, hanem építkeztek belőlük. Konkrétan és átvitt értelemben is.

forrás: feol.hu

Tankönyvellátás 2016/2017

 

Tisztelt Szülők!

A tankönyvellátással kapcsolatban az alábbi tudnivalókról tájékoztatjuk Önöket:

A 2016–2017-es tanévben a következő változás történt: Az iskolák részére a visszáru intézménye megszűnt: Az adott tanévhez megrendelt tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő elállási jogának gyakorlásával, 2016. szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO részére. A költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia. Visszaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3.

A fizetős tanulók részére a Kello (Könyvtárellátó Nonprofit Kft.) nem küld előre díjbekérőt. Az iskola a tankönyvosztáskor adja át a fizetős diáknak a megrendelt könyveket, a számlával és a csekkel együtt. A tankönyvek árát utólag kell kifizetni. Ennek módja: csekk, banki átutalás, iskolakezdési utalvány. A befizetési határidő 2016. szeptember 15.

Az ingyenes tankönyvellátásban részesülő tanulóknak a következőket kell tudni. A 2016–2017-es tanévben intézményünkben az ingyenes tankönyvellátás az iskolából történő kölcsönzéssel, használt tankönyvek biztosításával, illetve a tankönyvvásárláshoz nyújtott pénzbeli támogatással történik. A normatív kedvezményre való jogosultságot igazolni kell. Az igazoló iratnak a tankönyvosztás napján ÉS október 1-jén is érvényesnek kell lennie. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy akinek lejárt az igazolása, annak feltétlenül meg kell újítania!

Az igazolások a következők lehetnek:

 • Három- vagy többgyermekes családok esetében a támogatást igénybevevő szülő munkahelye, illetve a Magyar Államkincstár által kiadott hivatalos családipótlék-igazolás vagy 2016. július havi családi pótlék kifizetését igazoló postai szelvény vagy bankszámlakivonat vagy fizetési jegyzék. Postai szelvény, bankszámlakivonat, fizetési jegyzék esetében a szülő írja a családi pótlék összege mellé a gyermek nevét, osztályát és aláírásával igazolja azt.
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetében a jegyző által kiállított határozat.
 • Tartósan beteg tanulók esetében szakorvosi igazolás vagy emelt összegről folyósított családipótlék-igazolás.
 • Sajátos nevelési igényű gyermek esetében a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye.

A szülők a közölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget viselnek.
Amennyiben a nyár folyamán az ingyenességre való jogosultság megszűnik vagy valamely diák jogosulttá válik az ingyenességre, azt is kérjük az iskola felé mielőbb jelezni!

A tankönyvosztás időpontja: 2016. augusztus 26., 8–16 óra.

Köszönjük együttműködésüket!

 

Tankönyvlista 2016/2017 megtekintése/letöltése

 

Felvételi tájékoztató 2016/2017

Fejér Megyei Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola

 

A felvételivel kapcsolatos tudnivalók:

Jelentkezni az általános felvételi eljárás keretében kell. Lebonyolításának ütemezése az iskola honlapján megtalálható.

Nyílt nap időpontja:   2015. november 11.

A központi közös felvételi vizsga időpontja: 2016. január 16.   Pótnap: 2016. január 21.

A sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő jelentkezőkre vonatkozó szabály:

A sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók esetében szükséges a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének, valamint a speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó kérelemnek a csatolása a jelentkezési laphoz.

 

Az igazgató a 2011. évi CXC .törvény a nemzeti köznevelésről 51. § (5) bekezdésében foglaltak és a szakértői vélemény alapján hoz döntést arról, hogy milyen kedvezményeket biztosít az SNI tanulónak az írásbeli vizsga során. Az igazgató döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz és a szülőhöz. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozhat.

 

A felvételi dolgozatok megtekintése, az észrevételezés lehetősége.

 

A dolgozatok megtekintése: 2016. január 27. (szerda) 8-16 óra

Észrevételezés lehetősége:

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén az értékelésre észrevételt tehet. A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot ( nyolc órát ) kell biztosítani.

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. A fentiekről a központi írásbeli vizsgát szervező középiskola igazgatója az iskola honlapján, valamint az írásbeli vizsgák megkezdése előtt tájékoztatja a vizsgázókat.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indoklással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt egy munkanapon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elvesztése jogvesztő. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az OH-nak. A hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indoklással, az észrevétel benyújtását követő nyolc munkanapon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek. Az észrevétel benyújtása és elbírálása nem érinti a tanulónak az iskola által hozott felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát.

 

Szerezhető pontszámok:

 

Négy évfolyamos gimnáziumi osztályokba az iskola 50-50%-ban számítja be a hozott pontokat (amely

magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv tantárgyakból 7. osztály év végi valamint a 8. osztály félévi érdemjegyek összegének a kétszerese, maximum 100 pont) és a központi írásbeli felvételin elért pontszámokat.

Jelentkezés határideje az iskolába: 2016. február 12.

A jelentkezéssel kapcsolatos információk részletesen megtalálhatóak az iskola honlapján: www.vajdaj-bicske.sulinet.hu. A jelentkezési laphoz csatolni kell az előzetes írásbeli felvételi vizsga általános iskola által hitelesített értékelő lapját.

 

A felvételt nyert tanulók beiratkozása:

2016. június 22. (szerda) 8-14 óra

Iskolánk a 2016/17-es tanévben két gimnáziumi osztályt indít. A kerettantervnek megfelelően két idegen nyelvet kell tanulnia a diákoknak. A két idegen nyelvet az alábbiak szerint lehet megválaszatani: angol - német vagy angol - orosz.

Induló osztályaink:

4 évfolyamos gimnáziumi osztály

Tagozatkódok: Közrendvédelmi gimnáziumi csoport: 001 (összesen 34 fő)

Induló osztályok száma: 1

A közrendvédelem tantárgy keretében kommunikációs gyakorlatok, speciális társadalomismeret és belügyi rendészeti ismeretek oktatása történik (az alapóraszámhoz képest plusz 3 órában), az emelt óraszámú testnevelésen belül alapvető szerepet kap az önvédelem. Közrendvédelemből érettségi vizsga tehető, ami különösen fontos a belügyi pályák, rendőrség, határőrség, tűzoltóság, és a katasztrófavédelem iránt érdeklődő diákok számára.

 

4 évfolyamos gimnáziumi osztály

Tagozatkódok: Nyelvi csoport: 002 (összesen 17 fő)

Logisztikai csoport: 003 (összesen 17 fő)

Induló osztályok száma: 1 (a két csoport összesen: 34 fő)

A nyelvi csoportba tanuló diákok az angol és német nyelvet emelt óraszámban tanulják, ezért az emelt szintű érettségire készülő diákoknak ajánlott.

A logisztikai csoportban a diákok marketing alapjai és üzleti tevékenységtantárgyakat tanulják.

 

Tájékoztató:

A 2017/2018-as tanévben, amennyiben igény lesz rá, iskolánk tervezi egy emelt angol nyelvű csoport indítását, amelynek keretén belül a biológia, dráma, mozgókép és médiakultúra tantárgyak tanítása angol nyelven is történne, a szabadon tervezhető órakeret felhasználásával.

Amennyiben igényt tartanak ilyen irányú plusz képzésre, kérem jelezzék a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

 

 

 

Újabb Vajdás sikerek

 

 

 

 

Vajdás sikerek

 

fulopM

Fülöp Márk 11.b osztályos tanuló az Újfehértó Kupa I. Izsó Mihály emlék-versenyén a következő eredményeket érte el:

 • I. hely formagyakorlat
 • I. hely stop-semi
 • I. hely Chikara Kurabe

 

4ForEU 2015

Résztvevők:

 • Botka Gellért (9.a)
 • Illés Sebestyén (9.a)
 • Németh Roland (9.a)
 • Vigyikán Vince (9.a)

Vajda 2015 diaknapok Nagy Daniel diaknapok